Reference

Nejvýznamnější hodnocení vlivů koncepcí na ŽP

SEA

  • Regionální operační program regionu NUTS II Jihozápad, investor – Plzeňský kraj, rok zpracování - 2006
  • Program rozvoje Jihočeského kraje 2007-2013, investor - Jihočeský kraj, rok zpracování - 2007
  • Strategický plán města České Budějovice, investor - Statutární město České Budějovice, rok zpracování - 2008
  • ČB-USES
  • Plán oblasti povodní Dolní Vltavy, investor – Povodí Vltavy, státní podnik, rok zpracování - 2009

TUR

  • Územní studie Třeboňsko – Novohradsko, investor – Jihočeský kraj, rok zpracování – 2009
  • Změna č.3 územního plánu sídelního útvaru Frymburk, investor – městys Frymburk, rok zpracování - 2009
  • Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na udržitelný rozvoj území, investor Jihočeský kraj, rok zpracování - 2010ZUR CB-USES Frymburk