Naše služby

  • EIA - hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (oznámení, dokumentace, posudky) podle zákona č. 100/2001 Sb.
  • SEA - hodnocení vlivů koncepcí a územních plánů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
  • TUR - hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
  • Biologické hodnocení - biologické hodnocení podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
  • Akustické studie - hodnocení hlukové zátěže ve venkovním prostoru pro DUR, DSP, územní plány atd.
  • Hodnocení vlivů na veřejné zdraví - hodnocení vlivů na veřejné zdraví podle § 19 odst.1 zákona č. 100/2001 Sb.
  • Plány péče - plány péče pro zvláště chráněná území včetně inventarizačních průzkumů
  • Biologický dozor - biologický dozor při provádění staveb
  • Odborné studie, koncepční materiály, monitoring